Algemene Voorwaarden

Algemene (Betalings)voorwaarden

Voorwaarden natuurgeneeskundig consult

De basis van het natuurgeneeskundig consult/therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de behandelaar en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.

De behandelaar werkt met diverse methodes die niet bedoeld zijn om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.

Een natuurgeneeskundig consult van Praktijk Twee Handen, Maaike Frankena kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.

De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.

De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.

De behandelaar adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver (de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat).

De behandelaar kan om het proces te ondersteunen tips geven over voeding, leefstijl, supplementen, remedies, beweging of oefeningen. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de behandelaar op te volgen.

De behandelaar is niet aansprakelijk voor het resultaat van de behandeling, slechts voor de handelingen die hij/zij tijdens de sessie verricht en/of met welke hij/zij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), dat zij handelt conform de wettelijke regelgeving.

De behandelaar is gehouden aan de LVNT (v/h VNT) beroepscode.

De behandelaar stelt de belangen van de cliënt/het kind centraal in de therapie.

De behandelaar houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaars) overhandigd of medegedeeld.

De behandelaar verplicht zich de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De behandelaar dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders, etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorders, etc. zonder nadrukkelijke toestemming van behandelaar.

Consulten/therapie kinderen

De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.

De behandelaar verplicht zich informatie met betrekking tot de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling als de ouders hiernaar vragen.

De ouders verplichten zich door middel van het anamnesegesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.

Afspraken behandelingen/consulten

De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.

Het consult/de therapie is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen 1: Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel/hulpvraag, de huidige stand van zaken. 2: Overleg over de in te zetten behandelvorm 3: Het evalueren van de sessie ter afsluiting.

Behandelaar en cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding natuurgeneeskundig therapeut – cliënt.

De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld en/of gespecificeerd.

Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een eerste consult/behandeling duurt 1,25-1,5 uur, voor vervolgafspraken wordt een uur gereserveerd tenzij anders afgesproken.

Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

Aansprakelijkheid

Praktijk Twee Handen, Maaike Frankena is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).

Praktijk Twee Handen, Maaike Frankena is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van de praktijk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk via de trap, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met de behandelaar te bespreken. Komen behandelaar en cliënt er niet uit dan kan/kunnen de cliënt/ouders zich richten tot de LVNT, (www.lvnt.nl) en voor het tuchtrecht tot de stichting SCAG (www.scag.nl). Zie ook uitleg van het klachtenreglement op massagetherapiedenhaag.tweehanden.nl

Vergoeding van de therapie

Veel zorgverzekeraars vergoeden behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. De cliënt informeert altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan de behandelaar bij de eigen zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

Zie erop toe dat uw behandelaar op de declaraties altijd zijn licentienummers, AGB-codes en KvK nummer vermeldt. Ook moeten de logo’s van de koepelorganisatie en beroepsvereniging op de nota staan (RBCZ en LVNT)

Bijzondere bepalingen

Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.

Verhindering behandelaar: Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie uit te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega in haar/zijn plaats of directe omgeving in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kan een mail of app worden gestuurd, waarna de cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 20,- in rekening te gebracht.

Betaling en Kosten

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk Twee Handen met de cliënt gesloten overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) inzake onderzoek en/of behandeling in de ruimste zin van het woord en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen.

Enige afwijking van deze betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien Praktijk Twee Handen daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze betalingsvoorwaarden aan Praktijk Twee Handen toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.

De kosten van de therapie bedragen € 65,- per sessie van een uur. (Prijsstijgingen voorbehouden.) Deze kostprijs is vrijgesteld van BTW.

De eerste behandeling/consult duurt 1,25-1,5 uur, kost € 85 en omvat tevens het anamnesegesprek.

Praktijk Twee Handen behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor onderzoeken, behandelingen en/of begeleiding, etc. te wijzigen.

De kosten van de behandeling dienen direct na de behandeling te worden voldaan. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt aansluitend op het consult en kan binnen 8 dagen na ontvangst van factuur.

Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen per app of telefonisch. Anders wordt de volledige behandeling/het consult in rekening gebracht.

Praktijk Twee Handen is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling door de cliënt te verlangen.

Door het enkele feit dat Praktijk Twee Handen op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft verkregen over het volledige bedrag van zijn factuur, is de debiteur zonder enige nadere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

Voor rekening van de debiteur komen alle door Praktijk Twee Handen te maken kosten in verband met invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Praktijk Twee Handen zelf met invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten 15 % van de vordering met een minimum van € 40.-.

Door het enkele feit van achterstand in betaling door de debiteur zijn, ondanks enig andersluidend bedrag door enkele sommatie van Praktijk Twee Handen tot algehele betaling, ook alle overige door de debiteur aan Praktijk Twee Handen verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

Op alle tussen Praktijk Twee Handen en de cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Ieder beroep op schuldvergelijking wordt uitgesloten.

Je kan naar de bladeren op de grond blijven kijken.
Je kan er ook lekker doorheen gaan stampen.

>